Fietsen in Hellendoorn

Juli 2014        Melding incidenten rotonde

incident

Vragen aan fracties over het besluit van B&W over de rotonde Helmkruidlaan 8-5-2014.

Hellendoorn, 8 mei 2014

 

Betreft:  B&W-besluit d.d. 22 april 2014 verkeersonveiligheid op de rotonde Helmkruidlaan.

Wij verheugen ons over het feit dat ook burgemeester en wethouders inzien dat de rotonde waar het verkeer (autoverkeer, gebruikers van de fietspaden en voetgangers) van de noord-zuid verbinding de verkeerstroom van en naar de Kruidenwijk, elkaar ontmoet, een gevaarlijk punt is, waar een goede oplossing noodzakelijk is. Omdat er sprake is van een beheersmaatregel is dit bevoegdheid B&W en zal er dus geen raadsvoorstel komen.

In het algemeen geldt:

De wegbeheerder dient maatregelen te nemen die tot doel hebben de verkeersveiligheid en/of de doorstroming te bevorderen en die aansluiten bij het verwachtingspatroon van de doelgroep.

Fietsersbond Hellendoorn pleit ervoor dat de raad dit onderwerp gaat agenderen. Daarvoor hebben wij de volgende vragen geformuleerd.

 

-Bij alle door de gemeente gesignaleerde (bijna) confrontaties automobilist-fietser bleek dat de automobilist oorzaak was. Waarom worden er maatregelen genomen t.a.v. de fietser?

-Eén keer de in- of uitrijbaan van het autoverkeer passeren door de fietser, worden nu drie passages.  De fietsstroom van Kruidenwijk naar Nijverdal v.v. kruist dezelfde autostroom nu niet. Volgens het plan is dat straks twee keer! Hoe denkt B&W in deze situatie minder confrontaties auto-fietser te kunnen bereiken?

-Heeft B&W zich gerealiseerd hoe vertragend deze oplossing is voor de doorstroming op de kruising? Automobilisten zullen vaker de fietser op deze rotonde in de bebouwde kom voorrang moeten verlenen.

-De Fietsersbond Hellendoorn pleit voor eenduidigheid in de verkeersafwikkeling bij alle rotondes in de Noord-Zuid verbinding; hoe wil B&W deze eenduidigheid concretiseren bij de nog aan te leggen rotondes?

-In het overleg op 6 mei tussen de beleidsmedewerkers Verkeer en Belangenbehartigers, bleek dat niemand verwacht dat fietsers zich aan deze omrijdoplossing zullen houden. Waarop baseert B&W de gedachte dat fietsers in Nijverdal anders reageren dan elders in Nederland?

-Zeer kwetsbare verkeersdeelnemers zijn de voetgangers. Ook zij maken veel gebruik van de rotonde. Voetgangers zullen veelvuldig gebruik blijven maken van de zuidelijke oversteek. In het besluit lezen wij niets over de veiligheid van deze groep. Zijn zij, inclusief de ouders met wandel- en kinderwagen vergeten?

-De verwachting is dat de verkeersstroom Twente – Wierden – Nijverdal – Ommen na het openen van de Salland-Twentetunnel zal toenemen. Het advies tot omrijden richting Ommen zal dan immers vervallen.  Op welke wijze wordt de veiligheid van de fietser en voetganger dan gegarandeerd?

-Een van de conclusies van de observaties door de gemeente was dat auto’s, die zich bevonden op de ruimte tussen rotonde en fietspad, zichtbelemmerend werken. In de toekomstige situatie die B&W schetst, zullen deze situaties veelvuldiger voorkomen dan in de huidige situatie. Hoe denkt B&W dat de nieuwe situatie zich verhoudt tot verkeersveiligheid op deze rotonde?

-Denkt B&W dat in de nieuwe situatie de voetganger voldoende zicht heeft op alle verkeer, zodat hij kan anticiperen op de automobilist?

-Hoe denkt B&W om te gaan met de geïrriteerde automobilist die ruimte voor zich creëert, en de geïrriteerde fietser die de korte route neemt?

-Over twee jaar zal het plan geëvalueerd worden? Wat zijn de criteria, het aantal zeer ernstige of dodelijke ongelukken? Wat als dat criterium al na een paar maanden wordt bereikt?

-In het persbericht wordt vermeld dat de voorgestelde situatie vergelijkbaar is met de rotonde bij De Zweef aan de Van de Muelenweg. Deze vergelijking gaat mank, omdat aan de Van de Muelenweg aan beide zijden een éénrichtingsfietspad ligt.

Fietsersbond afdeling Hellendoorn. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ingezonden brief van de fietsersbond afdeling Hellendoorn over de Rotonde Helmkruidlaan.

Hier is lang over nagedacht !!

(Wanneer u aan het einde van dit “looppad” komt, mag u gerust weer op de fiets stappen, ook zonder het bord “Fietsers opstappen”)


Verkiezingsdagdroom van de Fietsersbond afdeling Hellendoorn 2014


Bij het centrum


Verkiezingsdagdroom van de Fietsersbond afdeling Hellendoorn 2014


Hellendoorn, 20 februari 2014

 

 

Verkiezingsdagdroom Fietsersbond Hellendoorn.

 

In het kader van stimulering van de werkgelegenheid in de grond- weg- en waterbouw heeft het kabinet besloten aan het oosten miljoenen beschikbaar te stellen voor fietsprojecten. De voorwaarden zijn extreem gunstig: het Rijk neemt elk jaar 1,5% van het geleende bedrag voor zijn rekening. Met inflatie kan de lening zo in bijna 20 jaar vrijwel kosteloos worden afgelost. Het college van B&W van Hellendoorn pakt de handschoen op, net als bij de Noord-Zuid-verbinding.
Langs de Tunnelweg en de Poggenbeltweg wordt een vrijliggend fietspad aangelegd met revolutionaire “meerijdende” verlichting op zonnecellen. Lokaal D’66 en PvdA zijn samen hoofdsponsor.
Op de Veenweg nabij Halfweg wordt in een vloeiende lijn een fietstunnel onder het spoor en de nieuwe N35 geboord. De F35 zo aangesloten op het verlaten wegdek van de oude N35. RWS verleent zijn volledige medewerking.
Wibbelink wordt verplaatst naar het terrein aan de westkant van het Markt. Zo ontstaat op de kruising Wilhelminastraat/Kerkstraat ruimte om een veilige rotonde te maken.
De verplaatsing van de zaterdagmarkt en het betaald parkeren  leveren zoveel vrije plekken op de Markt, dat de kruising Parallelweg/Constantijnstraat wordt omgetoverd tot een rotonde.
De blackspot Rotonde Helmkruidlaan wordt opgelost door de autorotonde te verhogen en daaronder een fietsrotonde aan te leggen. Deze revolutionaire oplossing wordt mede financieel mogelijk gemaakt door een donatie van aannemerscombinatie Leo ten Brinke als compensatie voor de overlast bij de aanleg van het Combiproject.
De Dorpsraden van de kleinere kernen krijgen het verzoek fietsplannen uit te werken die vanaf 2018 zullen worden uitgevoerd. Budget € 5 miljoen.
Gemeente Hellendoorn koopt een aantal panden op nabij de kruising F35 / Joncheerelaan. Er wordt een ludieke tunnel gebouwd. Om het gebruik Het Ravijn  te stimuleren wordt de tunnel voorzien van een lichtshow met muziek.
Vanaf de Paarse poort wordt een fly-over gemaakt richting Het Ravijn. Er komt een extra voet- en fietspad naar ‘Landal De Hellendoornse Berg’. Het Pieterpad wordt zó aangepast dat hij via het Stut langs café Lagoon loopt, zodat daar de omzetverwachtingen waar worden gemaakt.
Er komt een Meldpunt Oncomfortabele Fietsstructuur; iedereen kan melden welke drempels en andere obstakels fietsonvriendelijk zijn. Vijf jaar lang is er € 1 miljoen beschikbaar.

De afdeling Verkeer wordt in 2018 gehalveerd; alle fietsproblemen zijn dan immers voorbij. Het vrijkomende budget wordt gebruikt om ’s winters fietsvriendelijker te strooien.
Alle scholen krijgen een veilige (fiets)omgeving. Afzetplekken voor kinderen die per auto worden gebracht, worden gescheiden van de fietsstromen die de prioriteit krijgen. Het onnodig autogebruik wordt zo ontmoedigd.

 

Dagdromen geven vaak bijzondere impulsen. Fietsersbond Hellendoorn heeft de programma’s voor de gemeenteraadsverkiezing bestudeerd op het onderwerp “fiets”. In onderstaande tabel staat vermeld over welke onderwerpen de partijen iets opmerken in hun programma. Op onze site http://hellendoorn.fietsersbond.nl/fietsen-hellendoorn  staan de passages uit die programma’s.

Fietsersbond Hellendoorn is heel blij dat “de fiets” in het verkiezingsprogramma staat. Helaas neemt geen van de partijen het daadwerkelijk op voor de fiets door aan te geven waar het benodigde geld vandaan moet komen.

Overzichtelijke tabel.

Standpunten partijen.


Fietsersbond buigt zich over invulling Grotestraat Nijverdal na voltooiing van de Combitunnel.


De visie van Fietsersbond Hellendoorn

Eind volgend jaar rijden de auto’s niet meer door de Grotestraat maar door de tunnel. Wat zal het mooi worden om in Nijverdal te winkelen! Mooi, maar hoe? De Fietsersbond Hellendoorn heeft zich hierover gebogen. Zomaar om een idee te krijgen.

Naast de drukte en het lawaai van het doorgaande autoverkeer is er ander aspect dat nu door bewoners naar voren wordt gebracht: de menging van fietsers en voetgangers. De Fietsersbond ziet een aantal gebruikscategorieën: mensen die boodschappen doen, winkelen, flaneren of gezellig een terrasje pakken. Het autoverkeer is gericht op laden en lossen, iemand afzetten of dichtbij parkeren. Die gedachten zijn leidend geweest bij het opstellen van een eigen visie. Daartoe zijn de verkeersstromen van zowel het gemotoriseerde verkeer als het fietsverkeer in kaart gebracht. Dit leidde tot de verrassende conclusie dat er straks geen doorgaand autoverkeer meer hoeft te zijn. Auto’s komen sporadisch voor in het winkelhart. Voor fietsers, waarbij vooral korte afstanden tot de bestemming belangrijk zijn, geldt dat veel lokale routes via of dwars op de Grotestraat zullen ontstaan.

De inspiratie is mede geput uit andere ontwikkelingen in de gemeente Hellendoorn: een meanderende Regge, Nijverdal aan de Regge de stromende Regge in het Huis van Cultuur en Bestuur en op het Dunantplein.

Het doelgebied.

Visie Grotestraat Nijverdal

Voor de complete tekst van de visie kijk hieronder.

Visie Grotestraat in Nijverdal

Categorieën

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.